• nybanner

Daşky açyk giriş LED wideo paneli P2.97 500x500mm

5599

Daşky açyk giriş LED wideo paneli P2.97 500x500mm

55995199

RTLED gözleg we gözleg işlerine, LED displeý ekranyna önüm öndürmäge, satmaga we hyzmat etmäge gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Önümlerimiz ýapyk we açyk sahnada, çärede, konsertde, metbugatda we toýda giňden ulanylýar.Şeýle hem, LED wideo diwaryň toplumlaýyn çözgütleri bilen üpjün edýäris.

Konsert üçin LED displeý
Konsert üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Toý üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Sahna üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý
Maslahat üçin LED displeý

Gaplamak sanawy:
12 x Daşky P2.9 LED paneller 500x500mm
1x Nowastar MCTRL300 iberýän guty
1 x Esasy tok kabeli 10m
1 x Esasy signal kabeli 10m
11 x Kabinetiň elektrik kabelleri 0,7 m
11 x Kabinet signal kabelleri 0,7 m
4 x Galplaşdyrmak üçin asma barlar
2 x Uçuş gaby
1 x Programma üpjünçiligi
Paneller we gurluşlar üçin tabaklar we boltlar
Gurnama wideo ýa-da diagramma

Waka LED displeýi üçin sitata soraň

SORAGY SORA ..

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş:RG seriýaly LED wideo diwar paneli garaşsyz güýç gutusy bilen işlenip düzülen HUB, daşardan açyk LED displeýi ulanyp, ýygnamagy aňsatlaşdyryp we köp tehniki çykdajylary tygşytlap biler.

Açyk LED displeý
öňdäki LED paneli
LED displeý paneli
Ekran paneliniň burç goragy

Parametr

Haryt S2.97
Pixel Pitch 2.976mm
Led görnüşi SMD1921
Paneliň ululygy 500 x 500mm
Paneliň çözgüdi 168 x 168 nokat
Panel materialy Alýumin guýmak
Paneliň agramy 7.5KG
Sürüji usuly 1/28 Skaner
Iň oňat aralyk 4-40m
Bahany täzeläň 3840Hz
Kadr ýygylygy 60Hz
Ightagtylyk 4500 nit
Çal reňkli 16 bit
Giriş naprýa .eniýesi AC110V / 220V ± 10 %
Iň köp sarp ediş 200W / Panel
Ortaça sarp ediş 100W / Panel
Arza Daşarda
Goldaw goldawy HDMI, SDI, VGA, DVI
Kuwwat paýlaýyş gutusy zerur 1.2KW
Jemi agram (hemmesi girýär) 190KG

Hyzmatymyz

10 ýyllyk zawod

RTLED-iň 10 ýyllyk LED displeý öndürijisi tejribesi bar, önümlerimiziň hili durnukly we zawodyň bahasy bilen gönüden-göni müşderilere LED displeýini satýarys.

Mugt LOGO Çap

RTLED, diňe 1 bölek LED panel nusgasyny satyn alsaňyzam, LED displeý panelinde we paketlerinde LOGO-ny mugt çap edip biler.

3 ýyl kepillik

LEDhli LED displeýleri üçin 3 ýyl kepillik hödürleýäris, kepillik döwründe esbaplary mugt bejerip ýa-da çalşyp bileris.

Satuwdan soň gowy hyzmat

RTLED-iň satuwdan soň hünärmeni bar, gurnamak we ulanmak üçin wideo we çyzgy görkezmelerini berýäris, üstesine-de, onlaýn wideo diwaryny onlaýn işlemegiň usullaryny görkezip bileris.

Sorag-jogap

1-nji sorag, LED wideo diwaryny nädip saýlamaly?

A1, Gurnama ýagdaýyny, ululygyny, mümkin bolan aralygy we býudjetini aýdyň, satuwlarymyz size iň oňat çözgüt hödürlär.

2-nji sorag, Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?

A2, DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT ýaly Express, gelmek üçin adatça 3-7 iş güni gerek.Howa gatnawy we deňiz ýükleri hem islege bagly, ýük daşamak wagty uzaklyga baglydyr.

3-nji sorag, hil hakda?

A3, RTLED ähli LED displeýi, çig mal satyn almakdan başlap, gämi gatnawyna çenli azyndan 72 sagat synagdan geçmeli, her ädimde LED displeýini ýokary hilli üpjün etmek üçin berk gözegçilik ulgamlary bar.

 

4-nji sorag, RG seriýaly LED panelleri açyk howada ulanyp bilerinmi?

A4, RG seriýalarynda açyk LED paneller, P2.976, P3.91, P4.81 LED ekrany bar.Açyk hadysalarda, sahna we ş.m. ulanyp bilerler, ýöne uzak wagtlap açyk howada ulanmak üçin amatly däl.Mahabat üçin ulanmak isleseňiz, OF seriýasy has amatlydyr.

 


  • Öňki:
  • Indiki: